• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół w Dobrzechowie

     Wstęp Deklaracji

     Zespół Szkół w Dobrzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkół w Dobrzechowie – strona internetowa: https://www.zsdobrzechow.pl  oraz BIP: https://zsdobrzechow.bip.gov.pl

      
     Data publikacji strony internetowej: 13.01.2020 r.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
     • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

     Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

     • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
     • możliwość zmiany koloru tła i tekstu,

     Deklarację sporządzono dnia 21.09.2020 r., na podstawie samooceny.

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Grodzki, adres poczty elektronicznej dozs@wp.pl, telefon: 172763823. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


     W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


     Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 


      

     Dostępność architektoniczna

     Adres siedziby: Dobrzechów 197, 38-100 Strzyżów

     1.Budynek Zespołu Szkół w Dobrzechowie znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 988 Babica-Warzyce. Jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

     2. Do budynku prowadzą 3 wejścia, w tym 1 główne od strony drogi wojewódzkiej. Wejścia nie posiadają podjazdów dla wózków inwalidzkich, jak również windy. Pokój Dyrektora ZS znajduje się na parterze budynku. Aby dostać się na parter, należy skorzystać ze schodów.

     3. Wewnątrz budynku brak platform, pochylni, pętli indukcyjnych. Brak windy prowadzącej na wyższe kondygnacje budynku.

     4. Brak wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

     5. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu.

     6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     7. Szerokość głównego korytarza budynku pozwala na poruszanie się nim wózkom inwalidzkim.

     8. W budynku nie są wykorzystywane informacje głosowe. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń znajdują się na tablicy informacyjnej, na parterze naprzeciwko wejścia głównego.
     W razie potrzeby wszelkie informacje udzielane są przez pracowników. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     Aplikacje mobilne – brak